BureauDrift op Twitter

BureauDrift RT @aaenmaas: Waterschap Aa en Maas plaatst beaver deceivers in beverdammen. Deze moeten ervoor zorgen dat de beverdam de doorstroming van…
BureauDrift 20 jaar geleden trokken we langs de Geul bij St. Gerlach enkele grote populieren om, om zo het meanderingsproces op… https://t.co/BjgmkGBxFa
BureauDrift @marjosterk Uittesten lijkt me...
BureauDrift Dé manier om ons rivierengebied te verkennen... wil ik hebbuh https://t.co/VOwIOjSMvB
BureauDrift RT @WilfredAlblas: Zag in het Sweeltje bij Montfort hoe de storm de structuur en natuurlijkheid van het bos een impuls gegeven heeft, grati…

Over Bureau Drift

Bureau Drift is het landschapsecologisch advies- en planbureau van Bart Peters: plannenmaker, landschapsecoloog en beleidsadviseur. Van daaruit is hij al ruim 20 jaar betrokken bij tal van hoogwater-, natuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten, vaak langs de grote rivieren en beken, maar ook elders. Werkzaamheden omvatten o.a. het maken van inrichtingsplannen, adviseren rondnatuurbeleid en gebiedsontwikkeling, ecologisch veldwerk/monitoring en het begeleiden van hoogwaterprogramma’s en natuurprojecten.

Deze website is bedoeld om geïnteresseerden toegang te geven tot de publicaties van Drift en als kennismaking met projecten.

Werkzaamheden omvatten het maken/begeleiden van inrichtingsplannen, adviseren rond gebiedsontwikkeling en hoogwaterprogramma’s, realisatie van natuurprojecten, veldonderzoek en advies rond strategische (beleids)vraagstukken. Drift werkt voor een groot aantal landelijke en regionale overheden (ministeries, provincies etc.), voor waterbeheerders (RWS, waterschappen), uitvoerende diensten (DLG’s, Waterdiensten), terreinbeherende organisaties en bedrijfsleven (klik hier). In de filosofie van werken wordt steeds geprobeerd om vanuit gebiedskennis zo dicht mogelijk bij de eigenheid van een gebied te blijven. Praktische en uitvoerbare plannen op het scheidsvlak van hoogwaterveiligheid, natuur, economie en lokale kwaliteiten van een gebied.

balk-2-organisatie-drift

Visie en werkfilosofie

Hoe krijgen we landschappen op een goede manier weer aan de praat? Hoe doen we dat vanuit een maatschappelijke context en reele meerwaarde? En hoe zorgen we daarbij voor een gezamenlijke inhoudelijke filosofie en gevoel van urgentie rond een project? Vragen die in het kort de werkfilosofie van Bureau Drift beschrijven.

Bureau Drift is het landschapsecologische plan- en adviesbureau van Bart Peters. Hij houdt zich al meer dan 17 jaar bezig met planvorming, landschaps en gebiedsontwikkeling  en ecologisch onderzoek. Veelal spelen projecten en plannen op het scheidsvlak van hoogwaterbestrijding, natuurontwikkeling, delfstofwinning, recreatie/toerisme en stedelijke ontwikkeling.

balk-1-organisatie-drift1

Hierbij is het rivierengebied de eerste liefde, maar ook op tal van andere terreinen is Drift actief, zoals de ontwikkeling van beekdalen, hellingbossen, dekzandgebieden, de Nederlandse delta en zelfs de inrichting van Limburgse mergelgroeven.

Drift werkt veel in opdracht van partijen als Rijkswaterstaat, Ministerie van ELI, provincies, natuurorganisaties, waterschappen, maar ook het bedrijfsleven en andere adviesbureaus ( klik hier voor opdrachtgevers en partnerorganisaties).

Hoewel formeel een eenmansbureau werkt Bureau Drift zonodig samen met een netwerk van collega-bureaus en andere deskundigen. Dit geeft armslag en de mogelijkheid om bij verschillende projecten de meest geschikte mensen in te zetten.